Algemene voorwaarden

Peperzaden.nl is gevestigd in Schoorl 
KvK: 52288579 
BTW nr: NL002160084B57 

R.J. Massier 
Idenslaan 23 
1871CS Schoorl 
 
Algemene Voorwaarden 
Algemene Voorwaarden van Peperzaden.nl, gevestigd te Schoorl. 
Versie geldig vanaf 01-12-2023  
 
1. Algemeen 
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Peperzaden.nl. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Peperzaden.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Peperzaden.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Peperzaden.nl erkend. 
1.4Peperzaden.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
 
2. Levering 
2.1Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2In het kader van de regels van de koop op afstand zal Peperzaden.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3Aan de leveringsplicht van Peperzaden.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Peperzaden.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
3. Prijzen 
3.1Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW. 
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Peperzaden.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Peperzaden.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Peperzaden.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. 
4.3Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
-diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 
-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 
 
5. Gegevensbeheer 
5.1Indien u een bestelling plaatst bij Peperzaden.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Peperzaden.nl. Peperzaden.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2Peperzaden.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3Peperzaden.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 
 
6. Aanbiedingen 
6.1Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
6.2Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Peperzaden.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
6.3Mondelinge toezeggingen verbinden Peperzaden.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
6.4Aanbiedingen van Peperzaden.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
6.5Peperzaden.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
6.6Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 
 
7. Overeenkomst 
7.1Een overeenkomst tussen Peperzaden.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Peperzaden.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 
7.2Peperzaden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
 
8. Afbeeldingen en specificaties 
8.1Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Peperzaden.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
9. Overmacht 
9.1Peperzaden.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
9.2Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Peperzaden.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
9.3Peperzaden.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Peperzaden.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
9.4Indien Peperzaden.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 
10. Aansprakelijkheid 
10.1Peperzaden.nl is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
10.2Zaden alleen geschikt voor amateurgebruik. 
10.3 Ingeval van een gerechtelijke klacht door de koper, is de aansprakelijkheid van Peperzaden.nl beperkt tot de factuurwaarde van de zaak waarop de klacht betrekking heeft. 

11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1Eigendom van alle door Peperzaden.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Peperzaden.nl zolang de afnemer de vorderingen van Peperzaden.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Peperzaden.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
11.2De door Peperzaden.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
11.3De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
11.4De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Peperzaden.nl of een door Peperzaden.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Peperzaden.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
11.5Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Peperzaden.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
11.6De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Peperzaden.nl. 
 
12. Kwaliteit 
12.1Het streven van Peperzaden.nl is zaden van goede kwaliteit aan te bieden. Het kiemingspercentage is echter niet te garanderen en is onder andere afhankelijk van de door de gebruiker gecreëerde omstandigheden. Zaad is een levend product en de prestaties worden tevens beïnvloed door omstandigheden waar Peperzaden.nl en de koper geen invloed op hebben. 
 
13. Kwantiteit 
13.1De aangegeven hoeveelheid zaden bij het product zijn gemiddelden. Bij het proces van verpakken kan het voorkomen dat niet wordt voldaan aan de hoeveelheid die op de website bij het product zijn aangegeven. 
 
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
14.1Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
14.2Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Peperzaden.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Peperzaden.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

Snelle verzending
Voor 17.00 uur besteld, vandaag verstuurd.

Groot assortiment
Voor alle peperliefhebbers een ruime keuze.

Kwaliteit is belangrijk
100% tevredenheidsgarantie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief